Dostępność

Deklaracja dostepności

2022-03-31 10:33
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Data publikacji strony internetowej: [ 2022-01-12 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2022-03-31 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2022-03-31 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Głuszyk, email: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9;
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1;
 • Technikum;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1;
 • Szkoła Policealna

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach prowadzi swoją działalność statutową w 4 budynkach. W każdym z tych budynków funkcjonują wszystkie wyżej wymienione szkoły wchodzące w skład Zespołu.

Budynek główny przy ul. Siedleckiej 6 – sekretariat uczniowski, sekretariat główny, kadry, gabinety dyrektora i wicedyrektorów oraz kierownika gospodarczego, sale dydaktyczne i pracownie (komputerowa, językowa, chemiczna)

 • wjazd do siedziby Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach możliwy jest od strony ul. Siedleckiej w Policach, przy basenie – ulica jednokierunkowa.
 • do budynku głównego można dostać się 4 wejściami, z których jedno jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku,
 • wejście główne (nr1) do budynku prowadzą 3-stopniowe schody z poręczami – początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą;
 • wejście do szkoły następuje przez podwójne oszklone drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Nie ma dostosowań do wózków inwalidzkich. Tuż za głównymi drzwiami wejściowymi, po lewej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik.
 • wejście boczne (nr2) od strony internatu; do budynku prowadzą schody; początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą;
 • wejście główne do hali (nr3) do budynku wchodzi się pokonując schody i podwójne drzwi automatycznie rozsuwane; początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą
 • wejście boczne do hali (nr 4) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; budynek hali połączony jest korytarzem z budynkiem głównym – istnieje możliwość poruszania się na wózku po parterze budynku głównego;
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku hali sportowej połączonej korytarzem z budynkiem głównym,
 • Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku, w tym do sekretariatu uczniowskiego, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i kierownika gospodarczego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku głównym nie ma wind. Schody uniemożliwiają przemieszczanie się miedzy kondygnacjami przez osoby na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przed budynkiem głównym Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach znajduje się parking wraz z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny – tablice informacyjne, głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

Budynek przy ul. Siedleckiej 6A – internat, szkoła podstawowa klasy I- III, księgowość, kasa, stołówka, pracownia gastronomiczna, pracownie komputerowe

 • wjazd do siedziby budynku Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej 6 A możliwy jest od strony ul. Siedleckiej, przy basenie.
 • do budynku można dostać się głównym wejściem, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku,
 • wejście posiada podjazd z odpowiednimi poręczami oraz odpowiednio oznakowane schody,
 • wejście do budynku następuje przez podwójne oszklone drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Tuż za głównymi drzwiami wejściowymi, po lewej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik.
 • w holu znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku przemieszczenie się na półpiętro do dostosowanej dla ich potrzeb toalety,
 • budynek nie posiada wind, więc osoby poruszające się na wózkach nie mają możliwości przemieszczania się między kondygnacjami,
 • wejście dla klas I – III SP od strony ul. Głowackiego; do budynku wchodzi się pokonując jeden stopień oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń mieszczących się na parterze i półpiętrze budynku.
 • Hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przy budynku znajduje się parking wraz z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.
 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem, ani na jego terenie nie ma pochylni ani platform.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

Budynek przy ul. Siedleckiej 6E – hala sportowa, sala konferencyjna, kierownik gospodarczy, siłownie, sauna, squash, pracownia SOK

 • wjazd do siedziby budynku Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej 6 E możliwy jest od strony ul. Siedleckiej, przy basenie.
 • wejście główne do budynku wchodzi się pokonując schody i podwójne drzwi automatycznie rozsuwane; początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą
 • wejście boczne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; drzwi przeszklone otwierane ręcznie;
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
 • Tuż za drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik i służy pomocą w razie potrzeby

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W budynku są 2 windy, które umożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami osobom na wózku inwalidzkim.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń mieszczących się w budynku.
 • Hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Klatki schodowe szerokie, z poręczami , początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przed budynkiem znajduje się parking wraz z wyznaczonymi miejscem dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.
 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem, ani na jego terenie nie ma pochylni ani platform.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

Budynek przy ul. Siedleckiej 6D – basen (obecnie wyłączony z użytku z powodu trwającej termomodernizacji)
wjazd do siedziby budynku Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej 6 D możliwy jest od strony ul. Siedleckiej.

 • wejście główne do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub schodami; wszystkie stopnie schodów oznaczone żółtą farbą ostrzegawczą
  do budynku wchodzi się przez podwójne w połowie przeszklone drzwi otwierane ręcznie;
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
 • Tuż za drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik i służy pomocą w razie potrzeby

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W budynku jest winda, która umożliwia przemieszczanie się między kondygnacjami osobom na wózku inwalidzkim.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń mieszczących się w budynku.
 • Hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Wewnątrz schody z poręczą , początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą.
 • W budynku są do dyspozycji 2 wózki dla osób niepełnosprawnych, służące do przemieszczania się na terenie „części mokrej” pływalni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.
 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem jest pochylnia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika tylko w tzw. części suchej pływalni.

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.
 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support