Termomodernizacja hali

21 mar 2021

Podstawowe informacje o projekcie

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych”

 

Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 02Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 02.06. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Okres realizacji projektu: 14.08.2020 –30.06.2022

Wnioskodawca: Powiat Policki

Realizator: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

Całkowita wartość projektu(suma wydatków kwalifikowalnych): 3.806.141,42 zł

Dofinansowanie z EFRR(85% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych): 3.235.220,17 zł

 

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności pływalni (obiektu użyteczności publicznej) polegającej na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.

 

Projekt polega na modernizacji energetycznej budynku pływalni przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace modernizacyjne: modernizację instalacji c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian w gruncie),modernizację wentylacji mechanicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji elektrycznej.

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji ję

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Har

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretari

Liceum

12 maj 2022

Informacje

Prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu za

Branżowa

06 maj 2022