Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry szkolnej

21 cze 2024

Nasza placówka bierze udział w międzynarodowym krótkoterminowym projekcie na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej realizowanym z funduszów FERS na zasadach akcji Erasmus Plus. Pozyskane przez szkołę fundusze na realizację projektu to 380511,75 zł. Zaplanowane działania można podzielić na trzy rodzaje, a mianowicie kursy metodyczne dla 7 nauczycieli języka niemieckiego w Austrii, kursy metodyczne dla 8 nauczycieli języka angielskiego na Cyprze oraz kursy języka angielskiego o charakterze ogólnym, z elementami edukacji włączającej na Cyprze, dla pozostałych członków kadry pedagogicznej. Program tych kursów metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego zawiera oprócz aspektów językowych takich jak poprawa ekspresji i płynności wypowiedzi, kwestie metodyczne jak stosowanie metod komunikacyjnych na lekcjach, wariacje na temat nauczania gramatyki, słownictwa, środków językowych. Porusza też wykorzystanie autentycznych materiałów na różnych poziomach językowych oraz środków audiowizualnych na lekcjach, a przede wszystkim wykorzystanie narzędzi TIK( m.in.Padlet, Kahoot!, Canva) w aspekcie nauki wspomaganej komputerowo. Kurs zaopatrzy uczestników w wymienione narzędzia i na przykładach, w formie warsztatowej zapozna z ich użyciem, przedstawiając praktyczne sposoby ich zastosowania. Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego na Cyprze ma dostarczyć uczestnikom narzędzia do tworzenia zasobów audiowizualnych (zdjęć, filmów, klipów muzycznych, filmów dokumentalnych, newsów i własnych materiałów wideo) aby stały się one również mocną metodą nauczania w bardziej efektywny sposób. Generalnie kurs ma zapoznać nauczycieli z koncepcją grywalizacji, narzędziami TIK, cyfrowymi metodami uczenia się i nauczania opartymi na grach.
Narzędzia, z którymi nauczyciele mają się zapoznać stanowią żródło ekscytacji wśród nastolatków, więc może czas by skorzystać z tej wyjątkowej formy, jaką proponuje CCIF, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, i wykorzystując zainteresowanie nastolatków grami wpłynąć na sukces akademicki uczniów.
Kursy języka angielskiego o charakterze ogólnym dają pozostałym uczestnikom sposobność obcowania z żywym językiem, nauczanym metodą komunikacyjną, co daje możliwość sprawdzenia i wykorzystania umiejętności i strategii językowych w autentycznych sytuacjach. Kurs ma zainteresować jego odbiorców w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez bogaty program kulturowy. Ponadto kurs porusza aspekt edukacji włączającej zapewniając dodatkowe zasoby i pomysły na wdrażanie strategii i praktyk takiej specyficznej edukacji, mając na celu zwiększenie uczestnictwa, uczenia się i osiągnięć wszystkich uczniów w zrównoważonych środowiskach edukacyjnych. Zagadnienia przedstawione podczas kursu mają być autentycznymi przypadkami zaobserwowanymi w placówkach edukacyjnych, a sposoby postępowania w to przykłady skutecznego postępowania pedagogicznego. Ze względu na dużą liczbę uczestników, zdecydowano, że mobilności bedą podzielone na cztery tury i odbędą się podczas wakacji aby nie paraliżować życia szkoły, w drugiej połowie czerwca i sierpnia 2023 i 2024. Uczestnicy kursów na Cyprze będą tak podzieleni, aby w każdym kursie brało udział maksymalnie 2 uczestników z ZS celem zapewnienia pracy w wielokulturowym zespole.
Projekt ten zapewni wzrost potencjału placówki poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych kadry, wzbogacenie warsztatu nauczycieli w zakresie narzędzi TIK, zastosowanie elementów edukacji włączającej w oparciu o doświadczenia zdobyte w wyniku wymiany dobrych praktyk. Zastosowane rozwiązania zwiększą europejski wymiar instytucji pozwalając na zaangażowanie uczniów w międzynarodowe kontakty co umożliwi wszechstronny rozwój uczniów i odpowie na bieżące zapotrzebowanie. Zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesne technologie oraz pozyskane skuteczne techniki nauczania środków językowych pomogą naszym uczniom poprawić wyniki egzaminów zewnętrznych. Otwarcie na Europę i kontakty z placówkami o podobnym charakterze zwiększą motywację i zaangażowanie kadry, co w rezultacie spowoduje zwiększenie liczby złożonych przez naszą placówkę projektów międzynarodowych nastawionych na mobilność młodzieży i dalsze promowanie internacjonalizmu. Placówka zdobędzie doświadczenie na polu działań międzynarodowych i będzie lepiej przygotowana do współpracy między szkołami europejskimi. Zwiększą się kompetencje kluczowe kadry, w szczególności językowe i cyfrowe, a w wyniku upowszechniania zaplanowanych i monitorowanych działań typu „peer learning” nastąpi transfer wiedzy i wzrost potencjału całej instytucji. Nauczyciele zyskają innowacyjne narzędzia wzbogacające ich warsztat pracy, co pozytywnie wpłynie na wyniki uczniów. Wymiana dobrych praktyk pomoże zwiększyć szanse edukacyjne naszych uczniów. Inne oczekiwane rezultaty to nabycie umiejętności autorefleksji nauczycielskiej i zwiększenie motywacji da pracy i zaangażowania. W rezultacie zwiększy się wymiar europejski placówki i przybliży perspektywa bliskiej współpracy międzynarodowej z innymi szkołami.
Realizacja pierwszego etapu projektu rozpoczęła się 16.06.2024 – 7 nauczycieli naszej szkoły bierze obecnie udział w kursie językowym oraz kursie metodycznym w Pafos na Cyprze.
Kamila Kozub

Najnowsze

Informacje

Informacje dla maturzystów

Odbiór świadectw maturalnych, egzaminy poprawkowe

(...)

Liceum

09 lip 2024

Wydarzenie

Bezpieczne wakacje

Dnia 19 czerwca w Zespole Szkół odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie sp� (...)

Podstawowa

21 cze 2024

Informacje

OHP Police - działania podjęte w roku szkolnym 2023/2024

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa wyspecjalizowana jednostka, mająca wspierać młodzież w poszukiwaniu pracy. Ochotniczy Hufiec Pracy realizuje swoje zadania, skupiając szczególną uwagę n (...)

Branżowa

21 cze 2024

Informacje

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół pracuje od poniedziałku do piątku, począwszy od 21 czerwca 2024 roku, w godzinach od 9.30-13.30 w sali 111 (I piętro). Kontakt z komisją jest również m (...)

Branżowa

18 cze 2024