PROGRAM DSD

Program DSD I jest realizowany w Zespole Szkół im. Ignacego  Łukaszewicza w Policach w klasach gimnazjalnych z rozszerzonym językiem niemieckim (7-8 godzin tygodniowo) od 2012 roku. Po spełnieniu określonych kryteriów nasza szkoła została przyjęta do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec.
DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest wspólnym przedsięwzięciem federacji krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec nadzorowanym przez Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury w Berlinie dla uczniów za granicą w ponad 1000 szkołach za granicą. Centralna Komisja z siedzibą w Bonn opracowuje zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej oraz wyznacza jednakowy termin zdawania dla wszystkich szkół.
Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej:
    - czytanie ze zrozumieniem (LV)
    - słuchanie ze zrozumieniem (HV)
    - komunikacja pisemna (SK)
  • Części ustnej:
    -  komunikacja ustna (MK)

Wyniki poszczególnych części egzaminu nie są liczone łącznie. Za egzamin DSD I otrzymuje się dyplom pierwszego stopnia (Erste Stufe)  uprawniający do nauki na Studienkolleg  (kursy przygotowujące na studia w Niemczech).
Egzamin DSDI kieruje się Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (ESKOJ) poziom A2/B1 oraz ramowym planem nauczania dla szkolnictwa zagranicznego „Deutsch als Fremdsprache” (Niemiecki jako język obcy).
Polska należy do państw realizujących ten program z największym powodzeniem na całym świecie.

Źródło: Zentralle für das Auslandsschulwen in Warschau
oraz zspolice.pl