Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)
Ogłoszenie nr 638507-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Police, dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1.      Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
- na I część zamówienia 90 000,00 zł,

- na II część zamówienia 60 000,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

Część I - przewóz w ramach transgranicznej wymiany uczniów na trasach Police – Löcknitz

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

An-Trans Andrzej Krzysztofik w spadku

ul. Szczecińska 45/2

72-004 Tanowo

103 950,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

2

Berlineks K. Kacprzak, R. Sulewski Spółka Jawna

ul. Kolumba 88/89

70-035 Szczecin

132 300,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

ul. Heyki 4

70-631 Szczecin

110 754,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

 

Część II – dowóz osób lub rzeczy do miejsc określonych przez Zamawiającego wraz z ich przywozem z miejsc określonych przez Zamawiającego

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

An-Trans Andrzej Krzysztofik w spadku

ul. Szczecińska 45/2

72-004 Tanowo

63 710,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

ul. Heyki 4

70-631 Szczecin

96 125,00

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Wzór umowy cz.I – przewóz w ramach transgranicznej wymiany uczniów na trasach Police – Löcknitz
  4. Wzór umowy cz.II – dowóz osób lub rzeczy do miejsc określonych przez Zamawiającego wraz z ich przywozem z miejsc określonych przez Zamawiającego
  5. Załącznik nr 1a  do SIWZ - oferta Loeknitz
  6. Załącznik nr 1b do SIWZ - oferta transport
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki udzialu
powrót