Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)
Ogłoszenie nr 660480-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Police, dnia 19 grudnia 2018 r.

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 150 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki płatności

Część I –  przewóz w ramach transgranicznej wymiany uczniów na trasach Police – Löcknitz

1

Usługi Transportowe

Lilia Szurgot

73-131 Pęzino 27B

282 000,00 zł

1 raz/m-c

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

ul. Heyki 4

70-631 Szczecin

110 168,00 zł

1 raz/m-c

3

AN-TRANS

Andrzej Krzysztofik

ul. Szczecińska 45/2

72-004 Tanowo

84 600,00 zł

1 raz/m-c

Część II –  dowóz osób lub rzeczy do miejsc określonych przez Zamawiającego wraz z ich przywozem z miejsc określonych przez Zamawiającego

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

ul. Heyki 4

70-631 Szczecin

71 790,00 zł

1 raz/m-c

2

AN-TRANS

Andrzej Krzysztofik

ul. Szczecińska 45/2

72-004 Tanowo

59 810,00 zł

1 raz/m-c

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Wzór umowy cz.I – przewóz w ramach transgranicznej wymiany uczniów na trasach Police – Löcknitz
  4. Wzór umowy cz.II – dowóz osób lub rzeczy do miejsc określonych przez Zamawiającego wraz z ich przywozem z miejsc ok.
  5. Załącznik nr 1a  do SIWZ - oferta Loeknitz
  6. Załącznik nr 1b do SIWZ - oferta transport
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki udzialu
powrót