Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)
Ogłoszenie nr 633518-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Police, dnia 18 grudnia 2019 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
- na I część zamówienia 90 000,00 zł,

- na II część zamówienia 60 000,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

Część I - przewóz w ramach transgranicznej wymiany uczniów na trasach Police – Löcknitz

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Berlineks K. Kacprzak, R. Sulewski Spółka Jawna

ul. Kolumba 88/89

70-035 Szczecin

132 300,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

2

Usługi Autokarowe

Piotr Zacharski

ul. Kwiatowa 4B

72-015 Police

170 100,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

3

Autokary Pomerania Leszek Stasiak

ul. Bł. Królowej Jadwigi 1/10

70-300 Szczecin

169 722,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

Część II - dowóz osób lub rzeczy do miejsc określonych przez Zamawiającego wraz z ich przywozem z miejsc określonych przez Zamawiającego

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Autokary Pomerania Leszek Stasiak

ul. Bł. Królowej Jadwigi 1/10

70-300 Szczecin

158 000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

1 x m-c

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Wzór umowy cz.I – przewóz w ramach transgranicznej wymiany uczniów na trasach Police – Löcknitz
  4. Wzór umowy cz.II – dowóz osób lub rzeczy do miejsc określonych przez Zamawiającego wraz z ich przywozem z miejsc określonych przez Zamawiającego
  5. Załącznik nr 1a  do SIWZ - oferta Loeknitz
  6. Załącznik nr 1b do SIWZ - oferta transport
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki udzialu
powrót