Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na dostosowanie części pomieszczeń internatu do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych i pomieszczeń administracyjnych

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-05-30 (numer ogłoszenia 521375-N-2017).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ INTERNATU DO POTRZEB ODDZIAŁÓW WCZESNOSZKOLNYCH I POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki - formularze ofertowe
  nr 1 do SIWZ
  nr 1.1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie – warunki udziału
 6. Załączniki – projekty umów
  nr 4 do SIWZ
  nr 4.1do SIWZ
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobów
 8. Specyfikacja techniczna:
  - ogólnobudowlana
  - elektryczna
  - sanitarna
 9. Projekt budowlany:
  - konstrukcja - 1, 2, 3, opis
  - architektura - opis, bioz, rys1, rys2, rys3, rys4, rys5, rys6, rys7, rys8, rys9, rys10
  - instalacje elektryczne - opis, rys1, rys2, 3
  - instalacje sanitarne opis, rys1, 2
 10. Przedmiar robót:
  - przedmiar ogólnobudowlany parter (A) - biura
  - przedmiar ogólnobudowlany piętro
  - przedmiar ogólnobudowlany parter (B) - szkoła
  - przedmiar branża elektryczna
  - przedmiar branża sanitarna
powrót