Roboty budowlane - III-gi przetarg nieograniczony na dostosowanie części pomieszczeń internatu do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych i pomieszczeń administracyjnych

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-07-06 (numer ogłoszenia 546630-N-2017).

Police, dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Mając na uwadze brzmienie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiamy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie części pomieszczeń internatu do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych i pomieszczeń administracyjnych za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

dla I części zamówienia:

ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil z siedzibą w Policach.

Uzasadnienie wyboru oferty:  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 90 zgodnie
z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz;

dla II części zamówienia

ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil z siedzibą w Policach.

Uzasadnienie wyboru oferty:  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 90 zgodnie
z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

Część I – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb sal dydaktycznych oraz pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby uczniów

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: cena

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

Okres gwarancji

Liczba punktów uzyskanych w kryterium: doświadczenie kierownika budowy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Zakład Ogólnobudowlany

Norbert Sil.

Niekłończyca 34d

72-015 Police 

60 pkt

30 pkt

0 pkt

90 pkt

 

 

Część II – dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb administracji oraz dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb pokoi internatu

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium:

okres i warunki gwarancji

Liczba punktów uzyskanych w kryterium: doświadczenie kierownika budowy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Zakład Ogólnobudowlany

Norbert Sil.

Niekłończyca 34d

72-015 Police 

60 pkt

30 pkt

0 pkt

90 pkt

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty

   

 

       Police, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie części pomieszczeń internatu do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych i pomieszczeń administracyjnych

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
- dla I części zamówienia700 000,00 zł brutto,

- dla II części zamówienia 300 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

I część zamówienia- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb sal dydaktycznych oraz pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby uczniów

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil

Niekłończyca 34d

72-015 Police

670 000,00 zł

60 miesięcy

Zgodny z SIWZ

 

II część zamówienia- dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb administracji oraz dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb pokoi internatu

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil

Niekłończyca 34d

72-015 Police

230 000,00 zł

70 000,00 zł

60 miesięcy

Zgodny z SIWZ

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki - formularze ofertowe
  nr 1 do SIWZ
  nr 1.1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie – warunki udziału
 6. Załączniki – projekty umów
  nr 4 do SIWZ
  nr 4.1do SIWZ
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobów
 8. Specyfikacja techniczna:
  - ogólnobudowlana
  - elektryczna
  - sanitarna
 9. Projekt budowlany:
  - konstrukcja - 1, 2, 3, opis
  - architektura - opisbiozrys1rys2, rys3rys4rys5rys6rys7rys8rys9rys10
  - instalacje elektryczne - opisrys1rys23
  - instalacje sanitarne opisrys12
 10. Przedmiar robót:
  - przedmiar ogólnobudowlany parter (A) - biura
  - przedmiar ogólnobudowlany piętro
  - przedmiar ogólnobudowlany parter (B) - szkoła
  - przedmiar branża elektryczna
  - przedmiar branża sanitarna
powrót