Roboty budowlane - II-gi przetarg nieograniczony na dostosowanie części pomieszczeń internatu do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych i pomieszczeń administracyjnych

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-06-14 (numer ogłoszenia 533325-N-2017).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Police, dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie części pomieszczeń internatu do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych i pomieszczeń administracyjnych

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- dla I części zamówienia 700 000,00 zł brutto,

- dla II części zamówienia 300 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

I część zamówienia- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb sal dydaktycznych oraz pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby uczniów

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Budowlane POLDECO S.C.

Andrzej Jakubiak vel Wojtczak

Ryszard Mazan

ul. Małopolska 57/7

70-514 Szczecin 

678 416,03 zł

60 miesięcy

Zgodny z SIWZ

 

II część zamówienia- dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb administracji oraz dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb pokoi internatu

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Budowlane POLDECO S.C.

Andrzej Jakubiak vel Wojtczak

Ryszard Mazan

ul. Małopolska 57/7

70-514 Szczecin 

355 110,20 zł

83 516,79 zł

60 miesięcy

Zgodny z SIWZ

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki - formularze ofertowe
  nr 1 do SIWZ
  nr 1.1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie – warunki udziału
 6. Załączniki – projekty umów
  nr 4 do SIWZ
  nr 4.1do SIWZ
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobów
 8. Specyfikacja techniczna:
  - ogólnobudowlana
  - elektryczna
  - sanitarna
 9. Projekt budowlany:
  - konstrukcja - 1, 2, 3, opis
  - architektura - opis, bioz, rys1, rys2, rys3, rys4, rys5, rys6, rys7, rys8, rys9, rys10
  - instalacje elektryczne - opis, rys1, rys2, 3
  - instalacje sanitarne opis, rys1, 2
 10. Przedmiar robót:
  - przedmiar ogólnobudowlany parter (A) - biura
  - przedmiar ogólnobudowlany piętro
  - przedmiar ogólnobudowlany parter (B) - szkoła
  - przedmiar branża elektryczna
  - przedmiar branża sanitarna

 

PYTANIA WYKONAWCÓW

powrót