Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Lp.

Rodzaj zamówienia/dostawa/ usługa/ robota budowlana

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb/ procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(w ujęciu kwartalnym)

1

dostawa

dostawa żywności do pracowni gastronomicznej

przetarg nieograniczony

800.000,00 zł

IV

2

usługa

Transport uczniów

przetarg nieograniczony

160.000,00 zł.

IV

powrót