Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim na Projekcie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych
Ogłoszenie nr 628145-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Police, dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim na Projekcie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Personel dodatkowy

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ DARO"  Dariusz Czapla

ul. Warskiego 5/9
66-400 Gorzów Wlkp.

288 976,20 zł

1

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Projekt umowy inżyniera kontraktu
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Załączniki 1-8

 

Police, 19 grudnia 2017 r.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający uzna spełnienie powuższego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że dokonał wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej o powierzchni 1 000 m2 w ramach jednego zadania - jednego obiektu, który jest budynkiem magazynowo garażowym z funkcją socjalno-biurową zlokalizowany na terenie zamniętym MON.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Treść pytania nie odpowiada treści SIWZ.

 

Pytanie nr 1

W związku z prowadzoną przez Pańśtwa procedurą przetargową firma ANKRYS zwraca się z porśbą o obniżenie jednego z kryteriów udziału podmiotu w postępowaniu przetargowym odnośnie spełnienia wymogu sytuacji ekonomicznej i finansowej - rozdział 5 pkt 5.1 podpunkt 2 tj.:" Wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 5.000.000 zł.

Prosimy o ob0niżenie powyższego wymogu do kwoty ubezpieczenia 2.000.000 zł, ponieważ według naszej oceny jest to zbyt wygurowana kwota w przypadku etapowania robót oraz ich skali wykazania posiadania zdolności technicznej tj.: pkt. XIII pod pkt. 2.1 litera a -"w zakresie zadania nr 1 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie dwa zamówienia polegające na wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i/lub drzwiowej w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni wymienionej stolarki w ramach jednego zamówienia nie mniejszej niż 1 000 m2".

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający przychyla się do wniosku i obniża wymaganą kwotę ubezpieczenia do 2.000.000 zł.

powrót