II-gi przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Ogłoszenie nr 613138-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Oświadczenie
 3. Uzupełnienie

Police, dnia 04 grudnia 2017 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
200 000,00 zł brutto,

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, doświadczenia projektanta oraz terminu wykonania zamówienia.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty netto / brutto

Doświadczenie projektanta

Termin wykonania

1

Vitaro Sp. z o.o.

00-116 Warszawa, Świętokrzyska 30/63

O/Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

170 000,00zł / 209 100,00zł

br. kontrukcyjna 0

br. sanitarna  3

Zgodny z SIWZ

2

Atelier Karol Bukowski

ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4

71-074 Szczecin

292 400,00zł  / 359 652,00zł

br. kontrukcyjna 1

br. sanitarna  1

Zgodny z SIWZ

3

ARTOP Pracownia Projektowa

Iwona Kaczyńska

ul. Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

224 000,00zł / 275 520,00zł

br. kontrukcyjna 3

br. sanitarna  3

Do 10 tygodni

4

Biuro Architektoniczne ARCHIVIA

Jerzy Nowak

ul. Rozmarynowa 36, 71-223 Szczecin

190 000,00zł / 233 700,00zł

br. kontrukcyjna 0

br. sanitarna  0

Zgodny z SIWZ

5

PWUH Zieliński

87-140 Chełmża, ul. Moniuszki 35

O/Szczecin

ul. Poznańska 1A/25, 71-785 Szczecin

152 000,00zł / 186 960,00zł

br. kontrukcyjna 3

br. sanitarna  3

Do 10 tygodni

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki 1-8
 4. Zalacznik_9 wzór umowy
 5. Ekspertyza chiropterologiczna
 6. Ekspertyza ornitologiczna
 7. AEE - POLICE - BASEN
 8. AEE - POLICE - SZKOLA
 9. AEE - POLICE - INTERNAT

Police, 13.11.2017 r.

Pytanie nr 2:

W pkt 7.3. lit. b) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b,

Przywołanego pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b) brak w SIWZ. Jaka ma być wysokość ubezpieczenia OC Wykonawcy? Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w przypadku składania oferty przez pracownię architektoniczną, załączona zostanie polisa OC Architekta na żądaną kwotę, właściciela pracowni, przewidzianego jednocześnie do pełnienia funkcji autora i głównego projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej?

 

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie rodzaju dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w toku oceny ofert złożonych przez oferentów.

 

Pytanie nr 1:

W pkt. 7.3. lit. a) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a,

Przywołany pkt. 5.1 ppkt 2 lit. a) SIWZ brzmi:

5.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1b ustawy pzp:  

2.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykażą, że:

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 100.000 zł.

W przypadku, gdy przedstawione przez wykonawcę dokumenty prezentują dane w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na walutę polską według średniego kursu podanego przez NBP z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Brak w pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. a) SIWZ informacji na temat wysokości wymaganych środków lub zdolności kredytowej. Jaka ma być wielkość środków finansowych posiadanych na koncie?

 

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający nie stawia wymogu potwierdzenia wysokości posiadanych ś rodków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy.

 

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający usuwa zapis pkt. 7.3.

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a,

powrót