Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)
Ogłoszenie nr 637753-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

            Police, dnia 30 grudnia 2019 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   

Część I –40 000,00  zł

Część II – 170 000,00 zł

Część III – 100 000,00 zł

Część IV – 45 000,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki płatności

Część I – Pieczywo i wyroby cukiernicze

1

Ciastkarnia – Piekarnia Wiesław Żelek

ul. Wolińska 21

72-400 Kamień Pomorski

52 467,34 zł

1 raz/m-c

2

Mega M. Wieliczko Spółka Jawna

ul. Tanowska 2

72-010 Police

148 758,00 zł

1 raz/m-c

Część II – Mleko, przetwory mleczne i jaja

1

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4

15-399 Białystok

202 279,88 zł

1 raz/m-c

2

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

221 362,50 zł

1 raz/m-c

Część III – Owoce

1

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak

Spółka Jawna

Przecław 150

72-005 Przecław

68 804,13 zł

1 raz/m-c

Część IV – Ryby i przetwory rybne

1

Imperial – Kołobrzeg A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka jawna

ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg

75 112,34 zł

1 raz/m-c

2

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

70 520,20 zł

1 raz/m-c

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1  do SIWZ -  formularze zestawienia cenowego_IV części
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
 7. Projekty umów
  1. Część 1 - Pieczywo i wyroby cukiernicze
  2. Część 2 - Mleko, przetwory mleczne i jaja
  3. Część 3 - Owoce
  4. Część 4 - Ryby i przetwory rybne
powrót