Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)
Ogłoszenie nr 659766-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Police, dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)” 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 790 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki płatności

Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

1

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna

J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

184 523,41 zł

1 raz/m-c

2

BISSA Sp. z o.o.

ul. Usługowa 6A
73-110 Stargard

194 756,08 zł

1 raz/m-c

3

MADAR Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera 1

71-001 Szczecin

199 355,70 zł

1 raz/m-c

Część II – Produkty mrożone

1

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

37 435,51 zł

1 raz/m-c

2

LODIS Wojciech Łopiński

Wilenko 23

66-225 Szczaniec

Oddział

ul. Celna 2

70-644 Szczecin

39 764,71 zł

1 raz/m-c

Część III – Owoce, warzywa i podobne produkty

1

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak

Spółka Jawna

Przecław 150

72-005 Przecław

116 981,60 zł

1 raz/m-c

2

BALJO Hurt – Detal

Banach Marcin

ul. Szkolna 2
72-010 Police

123 810,00 zł

1 raz/m-c

Część IV – Różne produkty spożywcze

1

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

244 369,25 zł

1 raz/m-c

Część V – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

1

Mega M. Wieliczko Spółka Jawna

ul. Tanowska 2

72-010 Police

95 243,60 zł

1 raz/m-c

2

Ciastkarnia – Piekarnia Wiesław Żelek

ul. Wolińska 21

72-400 Kamień Pomorski

42 751,00 zł

1 raz/m-c

Część VI -  Ryby i przetwory rybne

1

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

28 654,50 zł

1 raz/m-c

2

Imperial – Kołobrzeg A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka jawna

ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg

39 021,20 zł

1 raz/m-c

3

LODIS Wojciech Łopiński

Wilenko 23

66-225 Szczaniec

Oddział

ul. Celna 2

70-644 Szczecin

33 808,00 zł

1 raz/m-c

Część VII – Wyroby ciastkarskie i ciastka

1

Ciastkarnia – Piekarnia Wiesław Żelek

ul. Wolińska 21

72-400 Kamień Pomorski

8 353,58 zł

1 raz/m-c

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1  do SIWZ - Cennik jednostkowy (wersja .xls)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
 7. Projekty umów
  1. Część 1 - Mięso
  2. Część 2 - Produkty mrożone
  3. Część 3 - Owoce i warzywa
  4. Część 4 - Różne produkty spożywcze
  5. Część 5 - Pieczywo
  6. Część 6 - Ryby i przetwory rybne
  7. Część 7 - Wyroby ciastkarskie i ciasta
powrót