Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)

Ogłoszenie nr 628942-N-2017 z dnia 2017-12-07

 Zawiadomienie o wyborze oferty

   Police, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewiczaw Policach (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
790 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Warunki płatności

Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

1

BISSA Sp. z o.o.

ul. Usługowa 6A
73-110 Stargard

199 070,80 zł

1 raz/m-c

2

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna

J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

189 949,69 zł

1 raz/m-c

3

MADAR Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera 1

71-001 Szczecin

192 819,13 zł

1 raz/m-c

Część II – Produkty mrożone

1

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

38 395,86 zł

1 raz/m-c

Część III – Owoce, warzywa i podobne produkty

1

BALJO Hurt – Detal

Banach Marcin

ul. Szkolna 2
72-010 Police

106 371,80 zł

1 raz/m-c

2

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak

Spółka Jawna

Przecław 150

72-005 Przecław

102 062,04 zł

1 raz/m-c

Część IV – Różne produkty spożywcze

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PIK

Józef Bułat

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

255 161,11 zł

1 raz/m-c

2

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

234 930,78 zł

1 raz/m-c

Część V – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

1

Mega M. Wieliczko Spółka Jawna

ul. Tanowska 2

72-010 Police

60 981,40 zł

1 raz/m-c

Część VI -  Ryby i przetwory rybne

1

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

28 567,35 zł

1 raz/m-c

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1  do SIWZ - Zestawienie produktów żywnościowych
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie warunki udziału
 7. Projekty umów:

  - część 1

  - część 2

  - część 3

  - część 4

  - część 5

  - część 6
powrót