Zawód: technik technologii chemicznej
  • Szkoła na podbudowie gimnazjum.
  • Nauka trwa cztery lata.
  • Możliwość zdawania egzaminów maturalnych.
  • Rozszerzony zakres nauczania języków obcych i chemii.
  • Możliwość uzyskania tytułu: technik technologii chemicznej.
  • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
  • Odbycie praktyk zagranicznych gwarantuje uzyskanie certyfikatów i dokumentów Europass - Mobilność, uznawanych na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłu petrochemicznego, przemysłu nawozów sztucznych i środków pielęgnacji roślin, zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.
  • Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

Podstawowe zadaniami zawodowe  wykonywane  przez technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem, na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych, różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów. Technik technologii chemicznej uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.

Technik technologii chemicznej wykonuje swoją pracę w halach produkcyjnych, sterowniach procesów, laboratoriach oraz w pomieszczeniach administracyjnych.  Typowymi stanowiskami pracy technika technologii chemicznej są: laborant, aparatowy, operator urządzeń, mistrz, kierownik zmiany oraz kontroler jakości. Dla trzech ostatnich stanowisk zakres obowiązków i odpowiedzialności są szersze i mogą być powiązane z kierowaniem zespołem pracowników prowadzących procesy technologiczne.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytułu technika technologii chemicznej po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K1-A.6. OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej;

K2-A.56 ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM- egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się po zakończeniu pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

powrót