Zawód: technik hotelarstwa
  • Szkoła na podbudowie gimnazjum.
  • Nauka trwa cztery lata.
  • Możliwość zdawania egzaminów maturalnych.
  • Rozszerzony zakres nauczania języków obcych i geografii.
  • Możliwość uzyskania tytułu: technik hotelarstwa.
  • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
  • Odbycie praktyk zagranicznych gwarantuje uzyskanie certyfikatów i dokumentów Europass - Mobilność, uznawanych na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Absolwent jest przygotowany do obsługi kongresów, konferencji, zjazdów, targów, bankietów. Może prowadzić biura podróży i informacji turystycznej.
  • Absolwenci znajdują zatrudnienie w hotelach, ośrodkach wczasowych, uzdrowiskach oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
  • Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej na stanowiskach w recepcji, służbie pięter, gastronomii - organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, w tym serwowanie śniadań. Do pozostałych zadań należą: organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, organizowanie podstawowych usług turystycznych i rekreacyjnych na życzenie gości..

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa będą obiekty bazy noclegowej, tj. hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne itp. Absolwent tego kierunku może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytułu technika hotelarstwa po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K1-T.11 PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI - egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu pierwszego semestru klasy trzeciej;

K2-T.12 OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE - egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

powrót