REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy"  

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: " Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy"  , który jest współfinansowany  przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój ( PO WER)

 

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w terminie
 2. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 20 uczniów.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w lutym 2015 r. i październiku 2015 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
  ·         koordynator projektów unijnych w ZS – p. Kamila Kozub
  ·         nauczyciele języka angielskiego  poziomu rozszerzonego i języka angielskiego zawodowego uczący w klasach objętych projektem.
  ·         nauczyciele języka niemieckiego  poziomu rozszerzonego i języka niemieckiego zawodowego uczący w klasach objętych projektem.
  ·         wychowawcy klas objętych projektem.
  ·         kierownik szkolenia praktycznego – p. Beata Andruch
 3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły, a także przez wychowawców klas.
 4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych w klasie II. W wyjątkowych sytuacjach w procesie rekrutacji mogą wziąć uczniowie klasy I i III.
 5. Proces rekrutacji obejmuje:
  -         złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wraz z załącznikami (załączniki nr 1-3 do Regulaminu)
  -         rozmowę kwalifikacyjną (częściowo w języku angielskim/niemieckim)
  -         akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny:
  -      formularz aplikacyjny (załącznik 1),
  -      regulamin odbywania praktyki zawodowej przez uczniów(załącznik 2),
  -      zgodę rodziców (załącznik 3).
 6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć do koordynatora dokumenty (załączniki nr 1-3 do Regulaminu) do 20 lutego 2015 r./ 20 października 2015r.
 7. Proces rekrutacji zostanie zakończony do 28 lutego 2015r. /31 października 2015r. sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na stronie internetowej szkoły.
 8. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  ·         Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych w klasie II. W wyjątkowych sytuacjach w procesie rekrutacji mogą wziąć uczniowie klasy I i III.
  ·         Posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły;
  ·         Posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty.
 10. Kryteria rekrutacji:
  Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 25 punktów, na które składa się:
  - rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu  przeprowadzone w języku obcym (0-5 pkt)
  - ocena z zachowania  - minimum dobra (0-3 pkt)
  - zaangażowanie w życie szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach – udział w imprezach szkolnych – (0-2pkt)
  - średnia ocen rozszerzonego na semestr/w klasie programowo niższej (0-5pkt)
  - ocena z języka angielskiego rozszerzonego/ niemieckiego rozszerzonego na semestr /w klasie programowo niższej (0-5pkt)
  - ocena z języka angielskiego zawodowego/ niemieckiego zawodowego na semestr /w klasie programowo niższej / (0-5pkt)
 11. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu chęci udziału w projekcie,  pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie, podpisuje umowy i regulaminy regulujące  udział w projekcie.
  ·         Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
  ·         Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
  ·         W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
  ·         W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych  na semestr /w klasie programowo niższej
  ·         Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.
  ·         Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym
  ·         Uczeń zakwalifikowany do projektu może zostać skreślony z listy w przypadku złamania regulaminu uczestnictwa lub ciężkiego naruszenia postanowień Statutu szkoły.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
·         nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

·         zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
·         otrzymania materiałów promocyjnych,
·         otrzymania pakietu dla ucznia -za potwierdzeniem odbioru.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

·         uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności),
·         wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia,
·         do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi),
·         nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie.

 

§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  ·         Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZS w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
  ·         Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji      (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
  ·         Uczeń skreślony z listy lub  dokonujący rezygnacji w terminie uniemożliwiającym zastąpienie go inny uczestnikiem zobowiązany jest pokryć  koszty związane z uczestnictwem w projekcie
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
 3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.