REGULAMIN PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH

1.      Pływalnia mieszcząca się przy ul Siedleckiej 6 w Policach jest obiektem zarządzanym przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – bezpośrednim zarządcą obiektu w imieniu Dyrektora jest kierownik obiektów sportowych.

2.      Obiekt dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 2130 oraz w soboty i niedziele w godzinach 800 - 2130 zgodnie z harmonogramem zajęć.

3.      Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

4.      Obowiązek zapoznania z Regulaminem Pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczestników grup spoczywa na opiekunie lub kierowniku grupy.

5.      Regulamin Pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach znajduje się przy wejściu do obiektu oraz na stronie internetowej szkoły – www.zspolice.pl (zakładka baza – pływalnia).

6.      Osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do podporządkowania się instrukcjom i poleceniom dyżurujących ratowników i innych pracowników pływalni.

7.      Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie przestrzegających regulaminu. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności użytkowników pływalni.

8.      Uprawnionymi do korzystania z obiektu są osoby posiadające ważny karnet, bilet wstępu lub nabyły prawo do korzystania na podstawie zawartych umów, porozumień lub uzgodnień z zarządcą obiektu.

9.      Prowadzenie zajęć z nauczania i doskonalenia pływania oraz innych zajęć zorganizowanych na pływalni przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.

10.  Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów lub trenerów pływania i ratowników wyłącznie na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

11.  Wykupienie biletu wstępu na pływanie rekreacyjne jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się tam urządzeń.

12.  Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach korzystają z obiektu krytej pływalni na własną odpowiedzialność.

13.  Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pieluchomajtkach.

14.  Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu, a w przypadku grup zorganizowanych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego.

15.  Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

16.  Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przebierania się w szatniach:

-        kurtki, płaszcze oraz obuwie należy zostawić w szatni - recepcji przy wejściu głównym,

-        kluczyk do szafki w szatni pobierany jest i zdawany w recepcji,

-        przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na basenowe (klapki, drewniaki),

-        grupy zorganizowane mogą korzystać z szatni zbiorowych (boksów) zamykanych przez opiekuna grup. Za rzeczy pozostawione w szatni zbiorowej odpowiedzialność ponosi opiekun.

17.  Obowiązującym strojem na pływalni jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe, dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy kostium kąpielowy lub pływacki, dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki pływackie ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni.

18.  Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach, kolarkach, spodenkach gimnastycznych itp.

19.  Przed wejściem do wody uczestników kąpieli obowiązuje umycie całego ciała mydłem pod natryskiem.

20.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren hali basenowej w ubraniu wierzchnim i w butach – nie dotyczy zaproszonych gości przebywających w wyznaczonej strefie podczas zawodów pływackich organizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

21.  Instruktorzy prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i czystym obuwiu basenowym.

22.  Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:

-        wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

-        sprzedaży, podawania, wnoszenia, oraz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,

-        palenia papierosów - również elektronicznych,

-        spożywania artykułów spożywczych w tym gumy do żucia na terenie hali basenowej, szatni, pomieszczeń z natryskami i suszarkami i łazienkach,

-        wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

-        biegania, wpychania do wody innych użytkowników a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,

-        skakania do wody bez zezwolenia,

-        wszczynania fałszywych alarmów,

-        hałasowania

-        pływania w łapkach pływackich na torach przeznaczonych do pływania rekreacyjnego,

-        siadania na linach torowych,

-        wchodzenia do wody z ranami i opatrunkami na ciele,

-        nurkowania ze sprzętem specjalistycznym bez zgody kierownictwa,

-        zanieczyszczania wody basenowej,

-        niszczenia urządzeń i sprzętu,

-        pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci w holu pływalni, na trybunach lub nie umiejących pływać,

-        wprowadzania zwierząt.

23.  Na terenie hali basenowej obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie korzystających z kąpieli, za wyjątkiem obsługi i osób prowadzących zajęcia.

24.  Podczas zajęć zorganizowanych z dziećmi w wieku przedszkolnym rodzice lub opiekunowie mogą w drodze wyjątku wprowadzać dzieci na halę basenową, a w szczególnych przypadkach doraźnie przebywać na hali basenowej po wyrażeniu zgody przez ratownika.

25.  Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, a także naruszające postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.

26.  Za skutki zachowań uczestników grupy odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

27.  Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.

28.  Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.

29.  Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

30.  Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni lub innym miejscu na terenie pływalni zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

31.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny.

32.  Za zgubienie opaski z kluczem do szatni obowiązuje opłata w wysokości 20 zł, którą uiszcza się w kasie.

33.  Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika obiektu lub Dyrekcji Zespołu Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

34.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.