Regulamin lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

 

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 2. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 -21:00 oraz w dni wolne od nauk szkolnej (soboty, niedziele, przerwa świąteczna, ferie zimowe) w godzinach10:30-21:00.
 3. W dni nauki szkolnej w godzinach 8:00-15:30 z lodowiska korzystają uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 4. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych Zespół Szkół zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 6. Zarządzający ma prawo do zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
 7. Za korzystanie z lodowiska Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach pobiera opłaty zgodne z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Zespołu.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.
 9. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 10. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 30 osób.
 11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 12. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i w rękawiczkach.
 13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 14. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 15. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  -          wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  -          palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
  -          siadania na bandach okalających lodowisko,
  -          używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających lodowiska,
  -          urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
  -          jazdy z dziećmi na rękach,
  -          wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska,
  -          rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
  -          wprowadzania zwierząt,
  -          używania telefonów w czasie jazdy,
  -          wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska
  -          niszczenia sprzętu i urządzeń.
 16. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 17. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska i przyległym Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 19. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.
 20. W celu uzyskania pierwszej pomocy należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 21. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 22. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownika obiektów sportowych