cennik 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 30/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z internatu i usług pracowni gastronomicznej

 

Podstawa prawna:

 

  1. Na podstawie art.  39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pkt. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
  2. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) z uwzględnieniem pkt 18 Regulaminu Pracowni Gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się cennik opłat za korzystanie z internatu i usług pracowni gastronomicznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości uczniów poprzez umieszczenie na stronie www. oraz pracowników i kierownikom komórek organizacyjnych.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikowi internatu i szefowi pracowni gastronomicznej.

 

§ 4

Zarządzenie Nr 32/2017/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku traci moc.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

 

INTERNAT

Pokoje przeznaczone dla uczniów i studentów w ciągu roku szkolnego

(opłata mediów i artykułów sanitarnych)

 uczniowie Zespołu Szkół

1) pobyt w internacie (miesięcznie)

2) wpisowe

 

160 zł

100 zł

 

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

Uczniowie Zespołu Szkół

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

4 zł

8 zł

2 zł

6 zł

4 zł

Nauczyciele Zespołu Szkół

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

4 zł

8 zł

2 zł

6 zł

4 zł

Pracownicy Zespołu Szkół

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

4 zł

9 zł

2.50 zł

6.50 zł

4 zł

Osoby z zewnątrz (nie będący pracownikami Zespołu Szkół)

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

9 zł

14 zł

4 zł

10 zł

9 zł

catering

według ustaleń

według ustaleń

bufet

 

Warunkiem przyjęcia do internatu jest podpisanie umowy o zakwaterowanie z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, brak zadłużenia za ubiegły rok szkolny (dotyczy kontynuujących pobyt) oraz wpłata wpisowego (bezzwrotna jednorazowa).

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ

  1. na numer konta  09124039431111000041319374 z dopiskiem: opłata za internat i wyżywienie oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka
  2. w kasie zespołu szkół

Opłaty za każdy miesiąc w zakładce "bieżące opłaty".