Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski tworzą członkowie całej społeczności uczniowskiej.
 2. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 3. W Samorządzie Uczniowskim klasy reprezentowane są przez wybranych przedstawicieli (dalej zwanych Parlamentem).
 4. Przedstawicielami klas może być od 3 do 5 osób, w tym:
  a) Przewodniczący Klasy,
  b) Zastępca Przewodniczącego Klasy,
  c) Skarbnik Klasy
  d) Dwie osoby chcące działać w Samorządzie Uczniowskim
 5. Samorząd Uczniowski reprezentuje wybrany w wewnętrznych wyborach Zarząd.
 6. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 7  osób, w tym:
  a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 7. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach wewnątrz wyłonionych 7 osób.
 8. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybierani są w maju, a swoją działalność rozpoczynają na początku roku szkolnego:
  a) W wyborach kandydować mogą uczniowie kontynuujący naukę w ZS Police w następnym roku szkolnym
  b) Kandydaci przygotowują plakaty wyborcze wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego, zawierające dane kandydata oraz zdjęcie, streszczony plan pracy i program wyborczy
  c) Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie
  d) Wybory mają charakter tajny, każdy głosuje na jednego kandydata
  e) W głosowaniu uczestniczą uczniowie wszystkich klas
  f) Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwa powołana przez Samorząd Uczniowski Komisja
  g) O przyznaniu funkcji decyduje większość głosów.
  h) Wyniki wyborów ogłasza Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 9. Pierwsze zebranie Parlamentu zwołuje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w pierwszej połowie września.
  a) Na zebraniu ustalany jest plan pracy Samorządu Uczniowskiego na cały rok szkolny.
  b) Zatwierdzony plan pracy Samorządu Uczniowskiego zostaje przedstawiony do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
 10. Wszystkie zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane. Protokół zawiera listę obecności, porządek zebrania, wnioski do realizacji. Przed każdym zebraniem następuje odczytanie i zatwierdzenie wniosków z poprzedniego zebrania.
 11. O odwołaniu z funkcji decyduje:
  a) zebranie klasowe (przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego, skarbnik);
  b) zebranie Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący, zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele: Rady Szkoły, Komisji Rewizyjnej, Sekcji Samorządu Uczniowskiego, skarbnik i sekretarz Samorządu Uczniowskiego).
 12. Samorząd Uczniowski czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
 13. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów.
 14. Samorząd Uczniowski współpracuje z pedagogiem szkolnym, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych.
 15. Samorząd Uczniowski ustala następujący tryb rozwiązywania konfliktów szkolnych:
  a) pomiędzy uczniem a uczniem, rozmowa między:
       -     przewodniczący klasy - zainteresowani uczniowie,
       -     wychowawca klasy - zainteresowani uczniowie,
       -     wychowawca klasy - rodzice - zainteresowani uczniowie.
  b) pomiędzy uczniem a nauczycielem, rozmowa między:
       -     uczeń - nauczyciel,
       -     uczeń - wychowawca klasy – nauczyciel
       -     uczeń - pedagog - nauczyciel,
       -     uczeń - opiekun SU - Dyrektor Szkoły - nauczyciel.
  c) W przypadkach bardzo trudnych:
       -     Dyrektor Szkoły - rodzice - uczniowie.
 16. Samorząd Uczniowski ma prawo przekazywać bezpośrednio Dyrekcji Szkoły, jak też Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej uwagi dotyczące organizacji życia Szkoły poprzez zaproszenie Jej na zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 17. Wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego w sprawach Szkoły w szczególności dotyczą realizacji praw uczniów, takich jak:
  a) zapoznanie się z programami nauczania, ich treścią, celami i wymogami,
  b) jawna i umotywowana ocena postępów w nauce i zachowaniu,
  c) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań, zgodnie z własnymi potrzebami, poprzez m.in. działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową, redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,
  d) wybór nauczyciela - opiekuna Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia,
  e) wyrażenia opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
  f)   wyrażenia opinii o pracy nauczyciela (na wniosek dyrektora szkoły), przy sporządzaniu oceny jego pracy.
 18. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
  a) inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów;
  b) pomoc i doradztwo w organizowaniu życia szkoły;
  c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego.